Zasłony do salonu czyli o kolorach kilka słów

0
2259

Wła­śnie wpro­wa­dzasz się do nowego domu? A w nim nowe podłogi, sta­ran­nie dobrane meble, gustowne oświe­tle­nie. A może jesteś tuż po remon­cie, bo przy­szedł czas na zmiany w Twoim oto­cze­niu? A jedyne o co pozo­stało zadbać to aran­ża­cja Two­ich okien. I jak zawsze tylko pozor­nie wydaje to się pro­ste. Oczy­wi­ście, możemy zosta­wić nasze okna sute, co też ma swój urok albo ubrać jedy­nie w rolety bądź żalu­zje. Niem­niej kla­syka w postaci zasłon wydaje się nie­za­stą­piona tym bar­dziej, gdy ta kla­syka potrafi być rów­nież nie­ba­nalna, dodać wnę­trzu cha­rak­teru lub wpro­wa­dzić odpo­wiedni kli­mat.

Dobór odpo­wiednich zasłon do salonu nie jest wcale pro­sty. A zatem czym się kie­ro­wać wybie­ra­jąc zasłony do salonu? Gdzie szu­kać inspi­ra­cji? W więk­szo­ści przy­pad­ków pod­sta­wo­wym kry­te­rium ich wyboru jest kolor i na tym dzi­siaj się sku­pimy.  Odpo­wiedzmy sobie teraz na pyta­nie, jaki efekt chcemy uzy­skać.  Czy nasze zasłony mają wyłącz­nie spi­nać całość aran­ża­cji, czy sta­no­wić przy­sło­wiową wisienkę na tor­cie, przy­ku­wa­jąc naszą uwagę swoją efek­tow­no­ścią i zapadając w pamięci naszych gości.

Jeżeli uda­jąc się do sklepu ofe­ru­ją­cego zasłony gotowe, jedziemy z prze­ko­na­niem, że chcemy by neu­tral­nie wkom­po­no­wały się one w całość sty­li­za­cji, a na naszych ścia­nach domi­nują natu­ralne barwy w odcie­niach bieli, sza­ro­ści czy beżu, z któ­rymi spo­tkamy się w tak mod­nych w ostat­nich latach wnę­trzach skan­dy­naw­skich czy rusty­kal­nych, doko­najmy zakupu z pośród tka­nin różo­wych, ecru albo kla­sycz­nej bieli. Mocna kolo­rystka wnętrz powinna nato­miast skie­ro­wać nasz wybór w stronę palety z inten­syw­nymi gra­na­tami, butel­kową zie­le­nią, czy odcie­niami bordo. W takim przy­padku warto szcze­gól­nie zadbać, aby bar­wom tka­nin towa­rzy­szyła wysoka jakość mate­ria­łów zwłasz­cza tych naj­szla­chet­niej­szych.

Zasłona

Zaw­sze świet­nie też jest pójść w stronę gry kon­tra­stem. Nie bójmy się zasłon w awan­gar­do­wych kolo­rach i nietypowych  wzo­rach. Zasłony nowoczesne doda­dzą  naszym wnę­trzom ener­gii, prze­ła­mią sztampę, a cała sty­li­za­cja zyska sma­czek. W takiej sytu­acji zna­ko­mi­cie spraw­dzą się wszel­kie wzory geo­me­tryczne, roślinne, a nawet motywy zwie­rzęce. Te dwie ostat­nie grupy to także stali bywalcy salo­nów w stylu gla­mour. W  prze­strzeń w stylu glamour zna­ko­mi­cie wkom­po­nują się także zasłony o bar­wach złota lub szla­chet­nej, głębokiej  czerni wpro­wa­dza­jąc powiew luk­susu, zwłasz­cza jeżeli kolo­rowi będzie towa­rzy­szyć har­mo­ni­zu­jąca się z cha­rak­te­rem wystroju struk­tura mate­riału.

Musimy pamię­tać, że wła­ści­wie dobrana barwa będzie nie tylko upięk­szać, ale także kre­ować pro­por­cje  pomiesz­cze­nia. To bardzo istotny aspekt naszego wyboru. Jasne ,chłodne barwy optycz­nie powięk­szą mały metraż. Cie­ple, inten­sywne i mocno nasy­cone kolory z reguły lepiej spraw­dzą się na dużych, wyso­kich i otwar­tych prze­strze­niach, sta­no­wiąc uzu­peł­nie­nie oka­za­łych okien.

Jeżeli poszukujesz więcej ciekawych inspiracji warto zajrzeć na stronę https://i-firany.pl/zaslony-do-salonu-gotowe

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here