ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy zawarty na czas nieokreślony uzależniony jest od stażu zakładowego, czyli od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Oznacza to uwzględnienie wszystkich okresów zatrudnienia u tego danego jedynego pracodawcy- bez względu na ilość zawartych z nim umów o pracę.

Niezależnie także od przerw między umowami i trybu rozwiązania umowy o pracę – ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony? W sytuacji, w której zostaliśmy skierowani z urzędu pracy na staż do danego pracodawcy, u którego w późniejszym etapie zostaliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i ostatecznie na podstawie umowy na czas nieokreślony- to okres wypowiedzenia tej umowy na czas nieokreślony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy.

Natomiast okresu stażu u tego pracodawcy i okresu pobierania z tego tytułu stypendium nie uwzględniamy przy obliczaniu stażu zakładowego. Ten okres stażu pobieranego stypendium jest zaliczany do stażu ogólnego, a nie zakładowego, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, wlicza się również czas tego wypowiedzenia. Postaram się posłużyć przykładem, który pozwoli przybliżyć, o co w tym wszystkim chodzi.

okres wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownik wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w dniu 30 czerwca 2015 roku. Na ten dzień staż zakładowy tego pracownika wynosi dwa lata, jedenaście miesięcy i trzy dni. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od pierwszego lipca 2015 roku. Z dniem dwudziestego siódmego lipca 2015 roku staż zakładowy pracownika wyniesie trzy lata. Mimo że pracownik ten pozostaje w okresie wypowiedzenia- czas wypowiedzenia jest również czasem zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia.

Zatem pracownika tego będzie obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a nie jednomiesięczny. Mimo że w dniu złożenia wypowiedzenia pracownika obowiązywał krótszy okres wypowiedzenia. O umowie na czas wykonywania określonej pracy nie wspominałem, a jest to rodzaj umowy wykorzystywany najczęściej przy pracach o charakterze sezonowym, czas jej trwania jest ściśle związany z czasem wykonania powierzonego zadania, nie ma możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy poza pewnym wyjątkiem.

Umowa ta może być wypowiedziana za dwu tygodniowym okresie wypowiedzenia w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Umowa ta może być także wypowiedziana w przypadku zmniejszenia liczby zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy na mocy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Oczywiście umowa ta jak każda inna umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia na zasadach ogólnych. Okresy wypowiedzenia nie mogą być skracane poza pewnymi wyjątkami wskazanymi w przypisach kodeksu pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy istnieje możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony do jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia, ale tylko wyłącznie w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Natomiast zgodnie z innym przepisem kodeksu pracy obie strony umowy o pracę mogą po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron zawnioskować o ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania tej umowy.

ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jeśli strony dojdą do porozumienia w kwestii wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę- to umowa ta nadal rozwiązuje się w trybie wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia mogą być wydłużane, jeśli są korzystne dla pracownika. Okresy wypowiedzenia wskazane przepisami kodeksu pracy stanowią takie minimum czasu, który musi minąć, zanim umowa o pracę zostanie rozwiązana.

Zgodnie z wyrokiem sądu najwyższego nie jest niekorzystne dla pracownika wydłużenie okresu wypowiedzenia, jeśli to wydłużenie okresu wypowiedzenia powoduje większą stabilność zatrudnienia pracownika. Oczywiście okoliczności każdej sprawy muszą być rozpatrywane indywidualnie i zawsze należy uwzględnić bilans zysków i strat dla pracownika.

Jeśli pracownik został zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną- strony umowy mogą zawrzeć w jej treści taką możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik w momencie wypowiedzenia legitymuje się okresem zatrudnienia krótszym niż sześć miesięcy, okres wypowiedzenia może być wydłużony do jednego miesiąca. Jeśli legitymuje się stażem pracy trwającym co najmniej sześć miesięcy, okres wypowiedzenia może być wydłużony do trzech miesięcy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here