niebezpieczna praca

Państwowa Inspekcja Pracy czyli popularnie zwany PIP jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności zaś przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadaniem Inspekcji Pracy jest stać na straży praworządności, w stosunkach pracy podejmować działania prewencyjne, a w szczególności przeciwdziałać zjawiskom patologicznym.

Każdy pracownik może zgłosić się do Inspekcji Pracy i za jej pośrednictwem dochodzić swoich praw zagwarantowanych Kodeksem Pracy. Jeżeli w Twojej ocenie pracodawca naruszył Twoje prawa na przykład nie wypłacając Ci należnych pieniędzy czy też nie udzielił urlopu wypoczynkowego masz prawo do złożenia skargi.

Inspekcja Pracy jak zgłosić skargę?

Skarga powinna być złożona do właściwego terenowo (zgodnie z miejscem świadczenia pracy) okręgowego inspektoratu pracy. Skarga może być złożona pisemnie (wysłana listem lub złożona w Biurze Podawczym właściwego inspektoratu), można ją złożyć elektronicznie (stosowne formularze dostępne są na stronach internetowych inspektoratów) lub ustnie do protokołu podczas wizyty w PIP. W jaki sposób to zrobimy nie ma najmniejszego znaczenia.

inspekcja pracy jak zgłosić

Pamiętać jedynie należy, iż przygotowanie skargi w zaciszu domowym ma swoje zalety – daje bowiem nam możliwość spokojnego przeanalizowania sprawy i sformułowania myśli. Składana skarga powinna też spełniać pewne wymogi formalne.
Nasze pismo powinno być opatrzone datą i miejscowością, w której było ono sporządzone, musimy je też poprawnie zaadresować czyli wskazać adres właściwego Inspektoratu, podać dane osoby wnoszącej skargę (imię i nazwisko, adres, ewentualnie telefon kontaktowy bądź adres e-mail), nazwę i adres pracodawcy przeciwko, któremu wnosimy skargę. Skarga obligatoryjnie musi też zawierać dokładny opis sprawy, dobrze by też było gdyby na poparcie naszych słów dołączone zostały stosowne dokumenty.

Po złożeniu skargi, z jej treścią zapoznaje się inspektor, który to następnie przeprowadza czynności kontrolne zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Podczas kontroli inspektor jest zobowiązany do nie ujawniania po pierwsze danych na podstawie, których przeprowadzana jest powyższa kontrola, a po drugie tego, że kontrola jest konsekwencją skargi. Składający skargę może też zastrzec, iż nie życzy sobie ujawniania własnych danych, tym samym zachowując anonimowość.

Po zakończeniu kontroli, Inspekcja Pracy sporządza raport. O jej wynikach powiadamiane są zainteresowane strony. Jako składający skargę otrzymasz informację o tym jakim wynikiem zakończyła się przeprowadzona kontrola oraz jakie działania zostaną podjęte. Jeżeli nasza skarga okaże się zasadna to pracodawca zostanie zobligowany do usunięcia uchybień jakich się w stosunku do nas dopuścił. W przypadku zaś gdy nie jesteśmy zadowoleniu z przebiegu kontroli możemy złożyć skargę na przeprowadzone przez Inspekcję Pracy czynności. W ostateczności gdy PIP wyczerpie już wszystkie swoje możliwości, a pracodawca nie zastosuje się do zaleceń, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Inspekcja Pracy jest instytucją, która ma chronić pracownika i w razie potrzeby pomagać dochodzić swoich praw zagwarantowanych Kodeksem Pracy. Jak zgłosić skargę? Sprawa jest prosta. Wszystko dokładnie opisane jest na stronach internetowych Inspekcji Pracy. Jeżeli mimo to mamy problem ze sformułowaniem skargi, albo też nie jesteśmy czegoś pewni to zawsze możemy osobiście stawić się w Inspekcji Pracy i na miejscu uzyskać fachową poradę. Porady udzielane są za darmo. Warto korzystać z takiej pomocy.

Jak pokazują statystyki, Inspekcja Pracy jest skuteczną instytucją. Coraz częściej zgłaszamy się tam po pomoc, zwłaszcza w sytuacjach gdy sami wyczerpiemy wszystkie możliwości w dochodzeniu swoich praw z pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że składając skargę musimy mieć argumenty na poparcie swoich zarzutów. Im więcej dowodów w sprawie przedstawimy, tym szybciej sprawa zostanie zakończona.

inspekcja pracy

Jak pokazują statystyki co trzecia skarga wpływająca do Inspekcji Pracy jest złożona przez osobę, która została zwolniona. Skargi rzadziej wpływają od zleceniobiorców, a najmniejszy odsetek pochodzi od osób zatrudnionych „na czarno” i od związków zawodowych. Najczęściej przyczyną złożenia skargi są nie wypłacone świadczenia z tytułu świadczonej pracy.

Czasami też zdarzają się skargi, których celem jest jedynie odwet na pracodawcy za zwolnienie z pracy. Dlatego każdy pracodawca mający zamiar zwolnić swojego pracownika powinien zastanowić się czy wypłacił mu należne świadczenia z tytułu pracy oraz innych zobowiązań.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here